Vedtægter

Vedtægter for Vejle Tennis Klub

Navn og formål:
§ 1 Foreningens navn er Vejle Tennis Klub
§ 2 Klubbens formål er at drive tennissport og at gavne og fremme denne sport på bedste måde.

Medlemmer:
§ 3 Enhver kan være medlem af klubben enten som aktiv eller passiv. Indmeldelsen skal dog godkendes af bestyrelsen.
§ 4 Passive medlemmer har adgang til klubbens anlæg og kan deltage i klubbens selskabelige sammenkomster, men har ikke ret til at benytte tennisbanerne.
§ 5 Ved indmeldelse inden 15. juli betales fuldt kontingent, medens der ved indmeldelse efter nævnte dato alene betales halvt kontingent. Efter 15. september nedsættes kontingentet til ¼ med henblik på træning i hallen.
§ 6 Medlemskabet træder i kraft, når kontingentindbetalingen har fundet sted og fornyes automatisk ved indbetaling af det på den ordinære generalforsamling fastsatte kontingent.
§ 7 Som juniormedlem kan optages børn og unge, der ved indmeldelsen ikke er fyldt 18 år.
§ 8 Begæring om kontingentnedsættelse for unge under uddannelse må fremsættes skriftligt til kassereren. Bestyrelsen godkender endeligt begæringen.
§ 9 Medlemmerne er pligtige til at rette sig efter de ordensregler, bestyrelsen træffer om anvendelse af anlægget. Klubben forventer en positiv og ordentlig omgangsform over for andre medlemmer, trænere, tilskuere, bestyrelse og banemand. Bestyrelsen kan bestemme, at overtrædelse heraf medfører midlertidig udelukkelse fra klubbens baner og i gentagelsestilfælde eksklusion. Et ekskluderet medlem kan forlange at få spørgsmålet om eksklusion behandlet på førstkommende generalforsamling.
Bestyrelsen:
§ 10 Bestyrelsen, der kan bestå af op til 7 seniormedlemmer, dog minimum 5 seniormedlemmer, afholder de møder, som er nødvendige for at drive klubben. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Vedtagelser kan kun ske, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen er mødt.
§ 11 Bestyrelsen fordeler selv opgaverne imellem sig, varetager klubbens trivsel og tager bestemmelser med hensyn til klubbens virksomhed, anskaffelser og vedligeholdelse af rekvisitter m.m.
§ 12 Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for benyttelse af baner og klubhus, så anlægget fremtræder indbydende og velholdt.
§ 13 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, og sådanne udvalg kan optage medlemmer udenfor bestyrelsen.
§ 14 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag til budgettet. Medlemmer, der udfører frivilligt arbejde for Vejle Tennis Klub i et af bestyrelsen fastsat omfang, kan opnå nedslag i kontingentet i henhold til de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.
Bestyrelsesmedlemmer opnår gratis kontingent i de sæsoner, vedkommende er bestyrelsesmedlem i Vejle Tennis Klub.
§ 15 Bestyrelsen skal lave referater af dens møder. Beslutninger af vigtighed for medlemmerne skal opslås i klubhuset og på klubbens hjemmeside.
§ 15a Tegningsberettiget er formanden eller kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem.

Generalforsamling:
§ 16 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Udvalgsberetninger
4. Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal indleveres skriftligt til formanden senest den 15. september. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af mails, opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside. I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer skal dette udtrykkeligt fremgå af indkaldelsen. Ethvert aktivt medlem over 18 år har stemmeret straks efter indmeldelsen. Dog gælder det kun, såfremt indmeldelse er sket senest 1. juli forud for den pågældende generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 17 Klubbens bestyrelse består af 5 til 7 seniormedlemmer, hvoraf der hvert andet år afgår to og hvert andet år 3 medlemmer (gælder for en bestyrelse med fem medlemmer). Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen. Valgene sker ved simpelt stemmeflertal ved den ordinære årlige generalforsamling.
§ 18 Alle afgørelser på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Herfra undtages dog afgørelser om vedtægtsændringer, hvortil der kræves vedtagelse af mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede uanset de fremmødtes antal.
§ 19 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af klubbens medlemmer indsender skriftligt motiveret begæring herom til bestyrelsen.
§ 20 Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles som den ordinære og er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal.
§ 21 Bestemmelserne om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette særlige øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til opløsning kræves mindst tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer.
Klubbens træningsaktiviteter:
§ 22 Afholdelse af træningslektioner er en vigtig aktivitet for klubben. Bestyrelsen kan beslutte, at de trænere, der skal forestå træning ved sæsonen start, får gratis medlemskab af klubben.

  • 23 Hæftelse

23.1 Foreningen hæfter for sin formue. 23.2 Hverken foreningens medlemmer eller foreningens bestyrelse hæfter (direkte eller indirekte) for foreningens forpligtelser.

  • 24 Anvendelse af midler

24.1 Foreningens midler skal alene anvendes indenfor foreningens formål. 24.2 Eventuel formue ved opløsning af foreningen skal gå til almennyttige formål, omfattet af vedtægternes § 2 i Vejle kommune. 24.3 Betaling af etablering og/eller leje af tennisfaciliteter, også til tredjeparter, falder indenfor formålet.


Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i foråret 1979.
Rettelse i § 16 er vedtaget på generalforsamlingen i efteråret 1981.
Rettelse i § 1 er vedtaget på generalforsamlingen i efteråret 1986.
Rettelse i § 16 er vedtaget på generalforsamlingen i efteråret 1989.
Rettelser i §§ 10, 16 og 17 er vedtaget på generalforsamlingen i efteråret 2002
§§ 15a, 22 samt rettelserne i §§ 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 og 21 er vedtaget på generalforsamlingen i efteråret 2012
Tilføjelse til § 9 er vedtaget på generalforsamlingen i efteråret 2015.                Tilføjelser til § 14 er vedtaget på generalforsamlingen i efteråret 2018.                        §§ 23 og 24 er tilføjet og § 16 er ændret ved generalforsamlingen den 20. maj 2021.