Opdatering: VTK General Forsamling 20 Maj – Påmindelse til alle medlemmer – Din stemme er vigtig!

Kære medlem af Vejle Tennis Klub,

Hermed indkaldes til generalforsamling for 2019/2020 i Vejle Tennis Klub.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 20. maj 2021 kl. 18.00-20.00, og vil finde sted i Vejle Tennis Klubs lokaler, beliggende Helligkildevej 14, 7100 Vejle, eller på anlægget, såfremt Corona-situationen ikke tillader afholdelse i klubhuset. Pga. Corona-situationen vil vi ikke i år tilbyde mad.

Budget, regnskab og hal-dokumenter udsendes inden for få dage.

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgsberetninger

4. Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der er 3 ledige pladser til den kommende bestyrelse.

Vi opfordrer ALLE interesserede til at stille op. Vi mangler en kasserer og håber, at nogen har lyst.

Bestyrelsen består af:

Tine Walldén Jespersen, på valg, genopstiller

Torben Malmkjær, ikke på valg

Ulrik Jansen, ikke på valg

Jan Wilton, ikke på valg

Laust Frandsen, ikke på valg

6. Valg af 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer

8. Indkomne forslag

a.

Etablering af enhed, der skal bygge og eje ny hal.

Som en del heraf forslag om ændringer af vedtægterne ved indsættelse af et nyt pkt.24 med overskriften ”Anvendelse af midler”: ”24.1 Foreningens midler skal alene anvendes indenfor foreningens formål. 24.2 Eventuel formue ved opløsning af foreningen skal gå til almennyttige formål, omfattet af vedtægternes § 2, i Vejle kommune. 24.3 Betaling af etablering og/eller leje af tennisfaciliteter, også til tredjeparter, falder indenfor formålet”.

Som en del heraf forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af projektet, inkl. at donere et beløb fastsat af generalforsamlingen til den nye enhed.

b.

Forslag fra bestyrelsen om at juniormedlemmer skal have stemmeret

Der foreslås følgende ændring af vedtægternes § 16, 2. sidste og sidste sætning, så den i stedet lyder:

”Ethvert aktivt medlem har stemmeret straks efter indmeldelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. For juniorer under 14 år gælder det, at deres stemme skal afgives ved møde sammen med en forælder/værge.”

Subsidiært foreslås følgende:

”Ethvert aktivt medlem har stemmeret straks efter indmeldelsen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem, der er fyldt 18 år, har 2 stemmer. Hvert medlem under 18 år har 1 stemme. For juniorer under 14 år gælder det, at deres stemme skal afgives ved møde sammen med en forælder/værge.”

9. Eventuelt

 

Fra e-mailen 1. april 2021

Kære VTK medlem,

Vi har endnu ikke afholdt generalforsamlingen for sidste år. Det har ligget os på sinde, at den kan afholdes fysisk, så der kan være en god og demokratisk dialog, og så folk kan se hinanden i øjnene, når de taler. Dette specielt fordi vi har et ekstra vigtigt emne på denne generalforsamling: den kommende tennishal. Vi har derfor med utålmodighed ventet på, at vi må forsamles.

Derfor vil vi bede jer om at reservere den 6. maj 2021 om aftenen.

Vi fremsender en decideret indkaldelse snart, inkl bl.a. regnskab, budget og oplysninger vedr. hallen. Klubben har lavet et fornuftigt overskud i det forgangne år, og vi ser ud til at være i mål med samtlige forhold omkring hallen.

Mange hilsner,
Tine, Laust, Ulrik, Jan og Torben